Samfunnsansvar

e-forvaltning

SIKRE INSTITUSJONELL INFRASTRUKTUR FOR EN INKLUDERENDE ØKONOMISK VEKST

Uformelle økonomier

Institusjonell infrastruktur er på mange måter de byråkratiske instansene som utøver lovverk og regler. Mangel på fungerende institusjonell infrastruktur kan ha alvorlige konsekvenser for de svakeste i samfunnet fordi det er med på å opprettholde uformelle økonomier. Uformelle økonomier (også kalt svart økonomi) er ofte forbundet med utviklingsland, og oppstår når deler av befolkningen ekskluderes fra tjenester og produkter i formelle markeder og systemer. Uformelle økonomier omfatter blant annet svart arbeid, korrupsjon og monopoler, og er med på å opprettholde fattigdom. Ekskluderingen gjelder ikke bare tjenester og produkter, men også muligheten til å ta del i den generelle økonomiske veksten.

Uformelle økonomier faller utenfor de formelle rammene som skal regulere og beskytte individer. For mennesker som lever i fattigdom er det lite lønnsomt å følge lover og regler, fordi de byråkratiske kravene, kostnadene eller informasjonen er urealistisk eller uforståelig. Dette kan for eksempel begrense grunnleggende muligheter som å åpne en bankkonto, fødselsregistrering, registrere en næringsvirksomhet eller eiendom. Resultatet blir relative forhold til betaling av skatt, rettigheter til helsetjenester, juridisk beskyttelse osv.

Inkluderende system

Når byråkratiet blir komplekst og lite lønnsomt for innbyggere å forstå og forholde seg til, er dette en trussel for rettssikkerheten og innbyggeres rettigheter. Viktigheten av en velfungerende og ikke-diskriminerende offentlig forvaltning er knyttet til tydelig informasjon om innbyggeres plikter og rettigheter i samfunnet.

Ofte er det de med størst behov for offentlig tjenester som har dårligst forutsetninger for å forholde seg til komplekse prosesser og informasjon.

Offentlige tjenestetilbud må være inkluderende, og ikke forsterke ulikhetene.

 

digitalisering mot korrupsjon

VERIFISERBART, TRANSPARENT OG BÆREKRAFTIG

Bærekraftig forvaltning

Compose Software AS har 20 års erfaring fra å tjene ulike behov i e-forvaltning. Vi har fokus på implementering av lover og regelverk i IT-løsninger, inkludering og brukervennlighet. Compose Software AS jobber for å bygge opp en bærekraftig offentlig forvaltning som støtter økonomisk utvikling for alle. Selskapet har blant annet jobbet med lokale myndigheter om digital fødselsregistrering og import/eksport-deklarasjon av rådiamanter i Vietnam.

Vi baserer vår teknologi på tre grunnprinsipper: effektivitet, interoperabilitet og brukervennlighet. Dette betyr at myndigheter enklere kan effektivisere og forbedre måten de jobber på, og levere best mulig tjenester til innbyggere og næringsliv.

Målet med digitalisering i offentlig sektor er å sikre at offentlig ressurser brukes der det trengs mest.

Vi leverer teknologi for mennesker, der brukeren settes i sentrum.

mål

Målet er å drive Nordens neste verdenseksport

Jobber

Støtte implementering av digitale strategier som driver økonomisk vekst, og ikke bygger digitale barrierer.

Velferd

Fokus på grunndata, fundamentet for effektiv håndtering av et lands offentlig ressurser: folk, land og næring.

Verdier

Promotere Norske verdier om åpen og transparent offentlig sektor for å skape tillit og deltagelse.

prosjekter

Forskning og utvikling

Fødselsregistrering i Vietnam

Hvert år blir 50 millioner fødsler aldri registret. Barn uten fødselssertifikat har større risiko for å bli utsatt for barnearbeid og barneekteskap. Dagens papirløsning har i tillegg blitt satt på prøve av flere naturkatastrofer, der viktige arkiver har blitt ødelagt. Sammen med justisdepartementet i Vietnam, gjennomførte Compose Software AS et pilotprosjekt for å undersøke kravene til et nasjonalt system for nettbasert fødselsregistreringssystem.

Løsningen inkluderer detaljerte regelstyrte skjema og prosess i tråd med nasjonalt lovverk rundt folkeregistrering. Saksbehandlere registrerer fødsler basert på foreldres ID-nummer i en portal med flere hierarkiske nivåer for godkjenning. Godkjente registreringer genererer nye fødselssertifikat som PDF etter lovbestemt layout, og skrives ut.

Deklarering av handel med rå-diamanter 

FN adopterte i 2000 Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) som globalt sertifiseringssystem for å forhindre ulovlig handel av «bloddiamanter». Sammen med handelsdepartementet i Vietnam, gjennomførte Compose Software AS et pilotprosjekt for å bygge en nettløsning for håndtering av import og eksportsøknader i tråd med Kimberley prosessen, og for å sikre transparent og sikker handel av rå-diamanter.

Leveransen består av elektroniske skjema for registrering av næringsdrivende, import og eksport deklarering. Næringsdrivende kan holde øye med egne søknader i en nettportal. Saksbehandlere håndtere innkomne søknader i en transparent saksbehandlingsportal med videre muligheter generering av rapporter og statistikk.

    “Teknologi har ingen grenser, derfor står etikk sentralt i måten vi bruker teknologi på.”

    CEO, Frode Preber Ettesvoll

    kontakt

    Vil du vite mer?